Contact us : 02-6449001, 089-0702010

เครื่องวัดความชื้นของข้าวด้วยกรรมวิธีเรียงเมล็ด KETT PQ-520

KETT PQ-520 SINGLE KERNEL RICE MOISTURE METER

เครื่องวัดความชื้นด้วยกรรมวิธีเรียงเมล็ด ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ สามารถวัดค่าความชื้นมาตรฐานของเมล็ดก่อนและหลังผ่านกระบวนการสีข้าว เพื่อการตรวจสอบคุณภาพข้าว ค่าที่วัดได้โดยละเอียดนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เพาะปลูก โรงสีและเพื่อทำการวิจัย

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

KETT PQ-520 SINGLE KERNEL RICE MOISTURE METER

เครื่องวัดความชื้นข้าว ด้วยกรรมวิธีเรียงเมล็ด KETT PQ-520 วัดค่าความชื้นจากแกนกลางเมล็ดแต่ละเมล็ด วัดค่าได้อย่างแม่นยำมาก แสดงค่าvariance ค่าstandard deviation และ แผนภาพhistogram เพื่อให้ได้ค่าความชื้นที่ถูกต้องป้องกันค่าที่ไม่สม่ำเสมอ

เครื่องวัดความชื้นด้วยกรรมวิธีเรียงเมล็ด ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ สามารถวัดค่าความชื้นมาตรฐานของเมล็ดก่อนและหลังผ่านกระบวนการสีข้าว เพื่อการตรวจสอบคุณภาพข้าว ค่าที่วัดได้โดยละเอียดนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เพาะปลูก โรงสีและเพื่อทำการวิจัย

บริษัท Kett Electric Laboratory ได้พัฒนาเครื่องวัคความชื้นด้วยกรรมวิธีเรียงเม็ดนี้สำหรับการวัดค่าของ ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ เป็นต้น เครื่องรุ่น PQ-520 สามารถอ่านค่าของแต่ละเมล็ดอย่างแม่นยำ โดยสามารถแจกแจงค่าความชื้นของเมล็ดวัตถุดิบชนิดที่มีค่าความชื้นต่ำมากและสูงมากซึ่งปะปนกันอยู่ในตัวอย่างตรวจสอบ สามารถวัดค่าความชื้นมาตรฐานของเมล็ดก่อนและหลังผ่านกระบวนการสีข้าว เพื่อการตรวจสอบคุณภาพข้าว การเก็บรักษาข้าว หรือเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้อบข้าว

ค่าที่วัดได้โดยละเอียดนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาต่อผู้เพาะปลูก และเจ้าของโรงสี และเพื่อการทำการวิจัย โดยค่าที่รายงานในเครื่องพิมพ์สามารถลงในรายละเอียดว่า ค่าความชื้นของแต่ละเมล็ดเป็นเท่าใด จำนวนเมล็ดที่ตรวจวัด ค่าเฉลี่ยความชื้นซึ่งวัดได้จากใจกลางเมล็ด ค่า variance ค่า standard deviation และสามารถแสดงโดยใช้แผนภูมิแสดงค่าความชื้น (moisture distribution)

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

วิธีการทำงาน:  ใช้ระบบการต้านทานกระแสไฟฟ้า ( Electric Resistance)
 ใช้สำหรับวัดค่า:  ข้าวกล้อง (11%-20%)

 ข้าวสาร (11%-20%)

 ข้าวเปลือก (11%-35%)

 ข้าวบาร์เล่ย์ (10%-40%)

 ข้าวบาร์เล่ย์สาร (10%-35%)

 ข้าวสาลี (10%-40%)

 ความแม่นยำ:  คลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.5%
 การแสดงผล:  หน้าจอดิจิทอลFluorescent
 การรายงานค่า:  รายงานค่าตัวเลข:

ค่าความชื้นเฉลี่ย, จำนวนเมล็ดที่ตรวจวัด, เวลา

รายงานแผนภาพกราฟ Histogram:

การกระจายค่าความถี่ของความชื้น(Moisture distribution)

 เวลาที่ใช้ในการวัด:  100 เมล็ด/ 40 วินาที
 กำหนดจำนวนเมล็ดที่ต้องการได้:  ระหว่าง 10-1000 เมล็ด
 อุณหภูมิที่เหมาะสม:  ปรับชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 0-40°C
 กำลังไฟ:  AC 100~240V (50/60Hz), ใช้ไฟสูงสุด 76W
 ขนาดเครื่อง:  320 (กว้าง) x 254 (ลึก) x 382 (สูง) มม.
 น้ำหนัก:  9 กก. (รวมอุปกรณ์ 12กก.)
 อุปกรณ์เสริม:  เครื่องพริ้นเตอร์ VZ-330
 ประเภทของรายงาน:  วัน และ เวลา, ค่าความชื้น, ค่ากระจาย ความชื้น (standard deviation), แผนภาพกราฟแท่ง (Histogram)

วิดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

เครื่องวัดความชื้นด้วยกรรมวิธีเรียงเมล็ด KETT PQ-520

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง

Close Menu
×
×

Cart